Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

společnosti CestaS CZ s.r.o., se sídlem Přestavlky u Čerčan 86, 257 23 Přestavlky u Čerčan, IČ: 10965882

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Kontaktní adresa: Přestavlky u Čerčan 86, 257 23 Přestavlky u Čerčan

Email: info@cestas.cz

www: www.cestas.cz

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi společností CestaS CZ s.r.o., se sídlem Přestavlky u Čerčan 86, 257 23 Přestavlky u Čerčan, IČ: 10965882 (dále jen „prodávající“) a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod vlastnického práva ke zboží prodávajícího (dále jen „kupující“), a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami.
 • OBJEDNÁVKA
  • Objednávku může kupující vůči prodávajícímu učinit prostřednictvím e-shopu. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu bude vytvořena vyplněním a autorizací elektronického formuláře kupujícím. Každá objednávka učiněná kupujícím vůči prodávajícímu se řídí těmito Podmínkami, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.
  • Prodávající akceptuje objednávku buď formou výslovně učiněného přijetí objednávky (e-mailem, faxem nebo písemně) a/nebo konkludentně doručením objednaného zboží či části objednaného zboží (v závislosti na stavu zásob). Akceptací objednávky jedním z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
  • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 • DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Prodávající dodá zboží zpravidla do 14 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky, pokud budou ze strany kupujícího splněny všechny následující podmínky:
   • Náležitosti objednávky kupujícího budou úplné.
   • Veškeré splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu budou uhrazené.
   • Objednávka se v záznamových médiích prodávajícího objeví do 12.00 hodin.
  • V případě registrace objednávky po 12.00 hodin může být její zpracování o 1 pracovní den prodlouženo.
  • V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv jeho splatného závazku je prodávající oprávněn vyexpedovat i akceptovanou objednávku až po úhradě dlužné částky.
  • Reklamační řád je uveden na internetové adrese www.cestas.cz
 • KUPNÍ CENA
  • Není-li mezi stranami samostatně sjednáno jinak, nebo nestanoví-li tyto Podmínky odlišně, kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího umístěném na webových stránky www.cestas.cz
  • Platbu je možno provést bankovním převodem
 • ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  Pouze kupující, který má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele, má práva uvedená v následujících bodech 5.1 až 5.5.

  • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
  • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
  • Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ihned po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zakoupené zboží nesmí být otevřeno ani jinak znehodnoceno. Náklady vrácení zboží nese kupující.
  • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
   Výjimka: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku potravin a zboží podléhající rychlé zkáze.
  • Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit částku kupní ceny, pokud ji kupující již prodávajícímu zaplatil. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
  • Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
  • Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
  • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 • ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  • Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dnem 3. 7. 2021

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žádné produkty v košíku.